Пристап на работа

Стандарден пристап

 • Се поистоветува со нормата
 • Се фокусира на техника, содржина, програма
 • Тестира трпение
 • Се фокусира на сегашноста
 • Се држи строго до стандарди
 • Се фокусира на оддржливост
 • Се фокусира на функцијата
 • Се фокусира на ефикасност
 • Се фокусира на проблем
 • Се фокусира на познатото
 • Ги сместува луѓето во комфорна зона

Моментис пристап

 • Отскокнува од нормата
 • Се фокусира на луѓето
 • Тестира храброст
 • Се фокусира на иднината
 • Се фокусира на максимизирање на потенцијалот
 • Се фокусира на раст
 • Се фокусира на личоста
 • Се фокусира на ефикасност
 • Се фокусира на решение
 • Го истражува непознатото
 • Ги поттикнува луѓето да излезат надвор од својата комфорна зона
Значење

МOMENT
поим чие преносно значење симболизира СЕГА И ОВДЕ, дефинира сегашност, рационалност и временска рамка.

МENTIS
поим преземен од латинскиот јазик кој во превод значи УМ (mind). Умот како симбол на комплексност и совршеност, а воедно и извор на сите одговори и решенија.

MOMENTIS
претставува мост помеѓу сегашниот момент и решенијата за идни лични победи. Сите предизвици кои не очекуваат утре ги решаваме со сиот наш потенцијал денес.

THE MOMENT IS NOW!