Процесот на еволуција на тимот или поединецот, од самиот почеток на развојниот тренинг до по неговото завршување, го следат уникатни алатки за проценка на кои му даваат структура на тренингот и овозможуваат мерлива вредност на ефектите на истиот.

Развојните тренинзи на Моментис се структуирани по принципот на континуирана работа, учење и унапредување на вештините во неколку сегменти:

Кога професионалните тренинзи се стандардизирана форма на изучување на генерален сет нa знаења и вештини, коучингот претставува индивидуализиран и специјално прилагоден развоен план кој ги адресира конкретните потреби и специфики на клиентот.

momentis